Martin van Staden

Libertarian Jurisprudence & Free Market Economics

Library of Law, Liberty, and History

Here you will find Martin’s extensive library of books on law, liberty, history, and a variety of other disciplines, in descending alphabetical order of the author’s surname. Where possible and legal, a digitised version of the book is also provided.

Books without authors or editors

1900-1950, ‘n Halfeeu van Afrikaner-Prestasie. (1950). Johannesburg: L en S Boek- en Kunssentrum.

Amptelike Program en Gedenkboek van die Fees Ter Inwyding van die Voortrekkermonument, 13 tot 16 Desember 1949. (1949). Pretoria: Voortrekkermonument-Inwydingskomitee.

Bophuthatswana at Independence. (1977). Pretoria: Benbo.

Die Uitdaging van die Neo-Marxisme op die Gebied van die Wetenskap. (1985). Potchefstroom: Instituut vir Reformatoriese Studie.

Die Verstedelikte Swartman. (1981). Pretoria: Daan Retief Uitgewers.

Die Volkstaat en die Gebiedsaanduidings Daarvoor. (no date). Elsburg: Vryheidstrek.

Die Voortrekkermonument: Amptelike gids. (1954). Pretoria: Beheerraad van die Voortrekkermonument.

Hervorming en Geweld. (1985). Pretoria: South African Bureau of Racial Affairs.

John Vorster: 10 jaar. (1976). Cape Town: Tafelberg.

Kerk en Samelewing: ‘n Getuienis van die Ned Geref Kerk. (1986). Bloemfontein: NG Sendingpers.

Magte en Ideologieë van Ons Tyd: ‘n Simposium. (1970). Potchefstroom: Sentrum vir Internasionale Politiek.

Progress Through Separate Development: South Africa in peaceful transition. (1965). Pretoria: Department of Information.

Referate Gelewer by Geleentheid van die FAK-Kongres op 30 September en 1 Oktober 1964 in Bloemfontein. (1966). Johannesburg: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge.

Reformasie en Revolusie. (1974). Potchefstroom: Instituut vir die Bevordering van die Calvinisme.

Republiek en Koninkryk: Enkele opstelle ter besinning oor ons burgerskap in die Republiek van Suid-Afrika en die Koninkryk van die Hemele. (1964). Potchefstroom: Pro Rege-Pers.

Social Contract: Essays by Locke, Hume, and Rousseau. (1946). London: Oxford University Press.

South West Africa Advisory Opinion 1971: A study in international adjudication. (1972). Pretoria: Department of Foreign Affairs.

Suid-Afrika: ‘n Toekomsperspektief. (1981). Pretoria: Daan Retief Uitgewers.

Suid-Afrika in Afrika-Verband. (1981). Pretoria: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Suid-Afrika! Waarheen? (1947). Pretoria: Komitee van Volksvoorligting.

The Koran. (JM Rodwell’s translation). London: JM Dent and New York: EP Dutton.

Waarheen Gaan Suid-Afrika? (no date, prior to WW2). Johannesburg: SA Vryheidspers.

Yes, No: Your guide to the new Constitution. (1983). Johannesburg: Lange-Lucas Publishing.

A

Agar H. The Saving Remnant: An account of Jewish survival since 1914. (1960). London: Rupert Hart-Davis.

Allison JA. The Leadership Crisis and the Free Market Cure: Why the future of business depends on the return to life, liberty, and the pursuit of happiness. (2015). New York: McGraw-Hill Education.

Appelgryn MS. Thomas Francois Burgers: Staatspresident 1872-1877. (1979). Pretoria: HAUM.

B

Ballinger M. From Union to Apartheid: A trek to isolation. (1969). Cape Town: Juta.

Barlow TB. The Life and Times of President Brand. (1972). Cape Town: Juta.

Barnard F. 13 Years with Dr HF Verwoerd. (1967). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Barnett RE. Restoring the Lost Constitution: The presumption of liberty. (2013). Princeton: Princeton University Press.

Barnett RE. The Structure of Liberty: Justice & the Rule of Law. (2014, 2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Bienedell LW (ed). Afspraak Met Die Toekoms: Die stem van Jaap Marais en Afrikanernasionalisme. (2001). Pretoria: Bienedell Uitgewers.

Blow D. Take Now Thy Son: The Yom Kippur War: South Africa’s involvement. (1974). Cape Town: Howard Timmins.

Boesak A. Black and Reformed: Apartheid, liberation and the Calvinist tradition. (1984). Johannesburg: Skotaville Publishers.

Booysen H. Die Aanslag Teen Selfbeskikking in die RSA. (1981). Pretoria: HAUM.

Boshoff CWH. ‘n Nuwe Grondwet vir die RSA: SABRA se kommentaar op die regeringsvoorstelle. (1982). Pretoria: South African Bureau of Racial Affairs.

Botha MC. Politiek en Parlement. (1982). Roodepoort: CUM-Boeke.

Botha PR. Toekomsplan Suid-Afrika: ‘n Basis vir dialoog. Johannesburg: Perskor.

Bouws J. Die Volkslied: Deel van ons erfenis. (1969). Cape Town: Human & Rousseau.

Brookes EH. A South African Pilgrimage. (1977). Johannesburg: Ravan Press.

Brookes EH. The Colour Problems of South Africa: Being the Phelps-Stokes Lectures, 1933, delivered at the University of Cape-Town. (1934). London: Lovedale Press.

Brookes EH and MacAulay JB. Civil Liberty in South Africa. (1958). Oxford: Oxford University Press.

Byrne A et al. (eds). Transvaalse Provinsiale Administrasie/Transvaal Provincial Administration, 1910-1986. Pretoria: Transvaal Provincial Administration.

C

Callan E. Alan Paton. (1968). New York: Twayne Publishers.

Cillié PJ. Baanbrekers vir Vryheid: Gedagtes oor Afrikaners se rol in Suid-Afrika. (1990). Cape Town: Tafelberg.

Coetsee G. Hans Strijdom: Lewensloop en beleid van Suid Afrika se vyfde premier. (1985). Cape Town: Tafelberg.

Coetsee JH. Verarming en Oorheersing. (1942). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Coetzee JA. Volksidee en Nasiebou: In politieke rekonstruksie. (1979). Pretoria: V&R Drukkery.

Coetzee JA et al. Ons Republiek. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Coetzee JV. Neo-Calvinisme: Verbastering of regte ontwikkeling? (1943). Potchefstroom: Calvyn Jubileum Boekefonds.

Cowen DV. Parliamentary Sovereignty and the Entrenched Sections of the South Africa Act. (1951). Cape Town: Juta.

Cowen DV. The Foundations of Freedom: With special reference to Southern Africa. (1961). Oxford: Oxford University Press.

Crause CA. Lidmaatskap van die VVO. (1955). Amsterdam: CW Swets & Zeitlinger.

D

Davey A. The British Pro-Boers, 1877-1902. (1978). Cape Town: Tafelberg.

Degenaar JJ. Op Weg na ‘n Nuwe Politieke Lewenshouding: Filosofiese opstelle. (1963). Cape Town: Tafelberg.

De Kiewiet CW. A History of South Africa: Social and economic. (1942). Oxford: Oxford University Press.

De Villiers D. The Case for South Africa. (1970). London: Tom Stacey.

De Villiers HHW. Rivonia: Operation Mayibuye. (1964). Johannesburg: Afrikaanse Pers-Boekhandel.

De Villiers D and De Villiers J. Paul Sauer. (1977). Cape Town: Tafelberg.

De Villiers E and Kinghorn J. Op die Skaal: Gemengde huwelike en ontug. (1984). Cape Town: Tafelberg.

Dreyer PS. Afrikaner-Liberalisme. (1977). Pretoria: Boekenhout-Uitgewers.

Du Buisson MS. Die Wonder van Afrikaans: Bydraes oor die ontstaan en groei van Afrikaans tot volwaardige wêreldtaal. (1959). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Du Plessis EP. ‘n Volk Staan Op: Die Ekonomiese Volkskongres en daarna. (1964). Cape Town: Human & Rousseau.

Du Plessis W. Hou Kop! (1980). Cape Town: Tafelberg.

Du Toit CWM. Nuwe Orde vir Suid-Afrika: Uiteengesit in ‘n samespraak tussen ‘n Karo-boer en sy predikant. (1941). Pretoria: Nuwe Orde-Studiekring. [PDF available]

Dugard J. International Law: A South African perspective. (2000, 2nd edition). Cape Town: Juta

E

Engelbrecht SP. Geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. (1953, 3rd edition). Pretoria: JH de Bussy and HAUM.

Engelbrecht SP. Thomas François Burgers: A biography. (1946). Pretoria: JH de Bussy and HAUM.

Engelbrecht SP. Thomas François Burgers: ‘n Lewenskets. (1933). Pretoria: JH de Bussy and HAUM.

Epstein RA. The Classical Liberal Constitution: The uncertain quest for limited government. (2017). Harvard: Harvard University Press.

Esterhuyse WP. Afskeid van Apartheid: Opstelle oor rassediskriminasie. (1979). Cape Town: Tafelberg.

Essien-Udom EU. Black Nationalism: A search for an identity in America. (1962). New York: Dell Publishing.

F

Fagan HA. Co-Existence in South Africa. (1963). Cape Town: Juta.

Fagan HA. Our Responsibility: A discussion of South Africa’s racial problems. (1960). Stellenbosch: Die Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars.

Freed LF. The Problem of European Prostitution in Johannesburg. (1949). Cape Town: Juta.

G

Gibson R. Final Deadline: The last days of the Rand Daily Mail. (2007). Cape Town: David Philip.

Greyling E. Christelike en Nasionale Onderwys. (1941, part 1). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Greyling E. Christelike en Nasionale Onderwys. (1941, part 2). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Grim F. Attempted Rape of South Africa. (1974). Kempton Park: Heart Publishers and Monument Park: Action Moral Standards.

Grobbelaar PW. Geliefde Generaal: ‘n Roman oor die lewe van genl. JBM Hertzog. (1968). Cape Town: Human & Rousseau.

Grobbelaar PW. Man van die Volk: Gedenkalbum HF Verwoerd.  (1966). Cape Town: Human & Rousseau.

Godwin P and Hancock I. Rhodesians Never Die: The impact of war and political change on white Rhodesia c. 1970-1980. (1993). Oxford: Oxford University Press.

H

Hague R and Harrop M. Comparative Government and Politics: An introduction. (2010, 8th edition). London: Palgrave Macmillan.

Hanekom TN. Die Liberale Rigting in Suid-Afrika: ‘n Kerkhistoriese studie. (1951, part 1). Stellenbosch: Christen-Studentevereniging-Maatskappy van Suid-Afrika.

Hartzenberg F and Snyman WJ et al. ‘n Land vir die Boerevolk: Eerste verslag van die Volksrepubliekwerkkomitee (VRWK) van die Afrikaner-Volksfront vir vrede in Suider-Afrika. (1995). Pretoria: Volksrepubliekwerkkomitee.

Hargis BJ. The Communist Threat to Southern Africa. (1978). Pretoria: Southern African Christian Crusades.

Harman FJN (ed). Ons Vir Jou Suid-Afrika. (1979). Pretoria: HAUM.

Harris P. Birth: The conspiracy to stop the ’94 election. (2010). Cape Town: Umuzi.

Haynes J et al. World Politics: International relations and globalisation in the 21st century. (2011). Harlow: Longman.

Hellmann E. The South African Institute of Race Relations 1929-1979: A short history. (1979). Johannesburg: Institute of Race Relations.

Hick JH. Philosophy of Religion. (1983, 3rd edition). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Hoernlé RFA. South African Native Policy and the Liberal Spirit: Being the Phelps-Stokes Lectures, delivered before the University of Cape Town, May, 1939. (1945). Johannesburg: Witwatersrand University Press.

Horrell M. Laws Affecting Race Relations in South Africa, 1948-1976. (1978). Johannesburg: Institute of Race Relations.

Hugo TJ. Die Afrikaanse Universiteit en Sy Taak in die Volkslewe. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

I

J

Jansen van Ryssen JW et al. Die Selfmoord van ‘n Nasie: Geboortebeperking, sy oorsake en gevolge. (1944). Pretoria: JH de Bussy and HAUM

K

Kahn E (ed). Fiat Iustitia: Essays in memory of Oliver Deneys Schreiner. (1983). Cape Town: Juta.

Kestell JB. My Nasie in Nood. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Kestell JB and Van Velden DE. Die Vredesonderhandelinge Tussen die Regerings van die Twee Suid-Afrikaanse Republieke en die Verteenwoordigers van die Britse Regering Wat Uitgeloop Het op die Vrede Wat op 31 Mei 1902 op Vereeniging Gesluit Is. (1982). Cape Town: Human & Rousseau.

Keyter J de W. Dringende Vraagtekens in Ons Opvoeding en Onderwys. (1942). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Keyter J de W. Volksgesondheid en Maatskaplike Werk. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Kieser A. Ons Dokumente. (1942). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Kotzé DJ. Nationalism: A comparative study. (1981). Cape Town: Tafelberg.

Kotzé DJ. Positiewe Nasionalisme. (1968). Cape Town: Tafelberg.

Kotzé JCG. Ras, Volk, en Nasie in Terme van die Skrif. (1961). Stellenbosch: Christen-Studentevereniging-Maatskappy van Suid-Afrika.

Kruger DW. The Age of the Generals: A short political history of the Union of South Africa, 1910-1948. (1961). Johannesburg: Dagbreek Book Store.

Kruger G. Denksprong vir die Regse Beweging in Suid-Afrika. (1995). Pretoria: Sentrum vir Dinamiese Leierskap.

Kymlicka W. Multicultural Citizenship: A liberal theory of minority rights. (1996). Oxford: Clarendon Press.

L

Lamb D. The Republican Presidents. (1974, volume 1). Johannesburg: Perskor Publishers.

Lamb D. The Republican Presidents. (1976, volume 2). Johannesburg: Perskor Publishers.

Lawrence J. Harry Lawrence. (1978). Cape Town: David Philip.

Le Grange I. Uit Chaos Na Orde: Die wording van ‘n nasionaal-sosialis. Cape Town: Isak le Grange.

Levin LS (ed). Central African Airways Guide to the Federation of Rhodesia and Nyasaland. (1960). Salisbury: AJ Levin.

Lewsen P. John X Merriman: Paradoxical South African statesman. (1982). Johannesburg: Ad. Donker.

Louw EH. The Case for South Africa. (1963). New York: MacFadden Books.

Louw L (ed). Dawie, 1946-1964. (1965). Cape Town: Tafelberg.

M

Macdonald T. Jan Hofmeyr, Heir to Smuts: A biography. (1948). London: Hurst & Blackett.

Malan MPA. Die Nasionale Party van Suid-Afrika: Sy stryd en sy prestasies, 1914-1964. (1964). Cape Town: Nasionale Handelsdrukkery.

Malan K. There Is No Supreme Constitution: A critique of statist-individualist constitutionalism. (2019). Stellenbosch: African Sun MeDIA.

Malherbe DF du T. Afrikaner-Volkseenheid. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Marais J. Afrikanernasionalisme en die Nuwe Suid-Afrika. (1990). Pretoria: Strydpers.

Marais WT. Jaap Marais: Die mens en die politieke leier. (1985). Pretoria: Herstigte Nasionale Party.

Meiring P. Die Kerk op Pad na 2000: Twaalf gesprekke oor die rol van die kerk in die laaste kwart van die 20ste eeu. (1977). Cape Town: Tafelberg.

Mulder CP and Cruywagen WA. Die Eerste Skof van die Nasionale Party in Transvaal, 1914-1964. (1964). Pretoria: National Party of Transvaal.

Munger ES (ed). The Afrikaners. (1979). Cape Town: Tafelberg.

N

Nel BF. Naturelle-Opvoeding en -Onderwys. (1942, part 2). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Nesser FWC. Apartheid: What sê die Skrif? (1956). Vereeniging: FWC Nesser.

Nienaber GS and Nienaber PJ. Die Opkoms van Afrikaans as Kultuurtaal: ‘n Oorsig van die geskiedenis van die Afrikaanse beweging. (1953). Pretoria: JL van Schaik.

Nixon R. Selling Apartheid: South Africa’s global propaganda war. (2015). Johannesburg: Jacana Media.

O

Olivier G. NP van Wyk Louw: Literatuur, filosofie, politiek. (1992). Cape Town: Human & Rousseau.

P

Paine T. The Rights of Man. (1906). London: JM Dent and New York: EP Dutton.

Paton A. Hofmeyr. (1964). Oxford: Oxford University Press.

Paton A. Save the Beloved Country. (1988, 2nd edition). Johannesburg: Hans Strydom Publishers.

Pienaar JJ, Basson JL, and Strauss FJ. Oop Skole: Gaan ons dit toelaat? (1987). Windhoek: Eros Uitgewers.

Pienaar P de V. Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner. (1968). Bloemfontein: Nasionale Boekhandel.

Pretorius G. Die Malans van Môrewag. (1965). Cape Town: John Malherbe.

Q

R

Raath AWG. Grondwetlike Riglyne vir ‘n Toekomstige Afrikanerstaat: ‘n Historiese ondersoek. (1991). Pretoria: Afrikanervryheidstigting.

Rademeyer JI. Paul Kruger. (1962). Cape Town: Afrikaanse Pers-Boekhandel.

Randall P. Little England on the Veld: The English private school system in South Africa. (1982). Johannesburg: Ravan Press.

Rhoodie E. The Real Information Scandal. (1983). Pretoria: Orbis SA.

Rhoodie NJ. Apartheid en Partnership: ‘n Rasse-sosiologiese ontleding van afsonderlike volksontwikkeling en vennootskap, met besondere verwysing na die motiewe vir hierdie beleidsisteme. (1968, 2nd edition). Pretoria: Academia.

Rhoodie NJ and Venter HJ. Apartheid: A socio-historical exposition of the origin and development of the Apartheid idea. (1959). Pretoria: HAUM.

Rogers M. The Black Sash: The story of the South African Women’s Defence of the Constitution League. (1956). Johannesburg: Rotonews.

Rosenthal E (ed). Encycolpaedia of Southern Africa. (1965, 3rd edition). London: Frederick Warne.

S

Salt B. The Valiant Years. (1978). Salisbury: Galaxie Press.

Sampson A. Black and Gold: Tycoons, revolutionaries and Apartheid. (1987). London: Hodder & Stoughton.

Sampson HF. The Principle of Apartheid. (1966). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Schoeman BM. Die Broederbond in die Afrikaner-Politiek. (1982). Pretoria: Aktuele Publikasies.

Schoeman BM: Die Geldmag: SA se onsigbare regering. (1980). Pretoria: Aktuele Publikasies.

Schoeman BM. Van Malan tot Verwoerd. (1973). Cape Town: Human & Rousseau.

Schumann CGW. Die Ekonomiese Posisie van die Afrikaner. (1940). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Scholtz GD. Die Bedreiging van Liberalisme. (1965). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Scholtz GD. Die Gevaar uit die Ooste. (1957). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Scholtz GD. Die Republiek van Suid-Afrika en die Nuwe Wêreld. (1962). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Scholtz GD. Dr Hendrik Frensch Verwoerd, 1901-1966. (1974, part 2). Johannesburg: Perskor-Uitgewery.

Scholtz GD. Dr Nicolaas Johannes van der Merwe, 1888-1940. (1944). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Scholtz GD. ‘n Swart Suid-Afrika? (1964). Cape Town: Nasionale Boekhandel.

Scholtz GD. Suid-Afrika en die Wêreldpolitiek, 1652-1952. (1954). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Schreiner O. Closer Union. (no date). Cape Town: Constitutional Reform Association.

Smit HH. Vrugte van die Nasionale Bewind, 1948-1970. (1970). Cape Town: National Party.

Smith BF. The Road to Nuremberg: How the Allies finally agreed to try the Nazi leaders — rather than summarily shoot them. (1981). London: André Deutsch.

Smuts F. Die Suid-Afrikaanse Reg: Wat elkeen moet weet. (2013). Cape Town: Tafelberg.

Soloman WEG. Saul Solomon: The member for Cape Town. (1948). Oxford: Oxford University Press.

Solzhenitsyn AI. The Gulag Archipelago, 1918-1956: An experiment in literary investigation. (2007, abridged edition). New York: HarperCollins.

Stoker HG. Praktiese Calvinisme: Praatjies gelewer oor die Afrikaanse sender van die SAUK. (1956). Potchefstroom: Pro Rege-Pers.

Strauss JF. SWA vir die Wolwe? (1981). Windhoek: Eros Uitgewers.

Stuart KW and Klopper W. The Newspaperman’s Guide to the Law. (1968). Johannesburg: Mainpress Books.

Sunter C. Pretoria Will Provide, and Other Myths. (1993). Cape Town: Tafelberg and Human & Rousseau.

Swart A. … en hier is nou ons nuwe Boerevolkstaat. (1985). Pretoria: Oranjewerkers Promosies.

Swart M. Ons Voortbestaan: Die kultuurstrewe van die Afrikaner. (1987). Pretoria: Oranjewerkers Promosies.

Swart R. Progressive Odyssey: Towards a democratic South Africa. (1991). Cape Town: Human & Rousseau.

T

Terblanche HJ. Jare van Storm en Drang. (1977). Pretoria: Uitgewery Oranje.

Treurnicht AP. Die Heilige Gees: Die geheim van pinksterlewe. (1960). Stellenbosch: Christen-Studentevereniging-Maatskappy van Suid-Afrika.

Treurnicht AP. Op die Keper. (1965). Cape Town: Tafelberg.

Treurnicht AP. Noodlottige Hervorming. (1989). Hercules: Professionele Boekverspreiders.

U

V

Van den Berg AE. Partisie en Vrede. (no date). Pretoria: Afrikaanse Protestantse Kerk.

Van der Merwe HJJM. Segregeer of Sterf: ‘n Diepdringende beligting van ons blank-nieblank-verhoudinge teen die agtergrondsituasie van kontak, integrasie en/of segregasie van die kleurgroepe. (1961). Cape Town: Afrikaanse Pers-Boekhandel.

Van der Merwe S. Veelvolkige Ontwikkeling in Suid-Afrika. (1970). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Van der Watt T et al. The Republic of Ciskei: A nation in transition. (1981). Pretoria: Benso.

Van der Walt J. Ons Republikeinse Erfenis: ‘n Skrifbeeld van die Boerevolk se stryd om in vryheid te lewe. (2000). Pretoria: Radio Pretoria.

Van der Walt NGS. Die Republikeinse Strewe: Dryfvere en probleem binne die Suid-Afrikaanse partypolitiek, 1902-1961. (1969). Potchefstroom: Pro Rege-Pers.

Van Heerden WM. Hartland van die Afrikaner. (1990). Morgenzon: Oranjewerkers Promosies.

Van Jaarsveld FA. Afrikaner Quo Vadis? (1971). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Van Jaarsveld FA. Die Evolusie van Apartheid: En ander geskiedkundige opstelle. (1979). Cape Town: Tafelberg.

Van Jaarsveld FA. Die Verlede Spreek. (1965). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Van Jaarsveld FA. Paul Kruger: Simbool van ‘n volk. (1982). Roodepoort: Cum-Boeke.

Van Jaarsveld FA and Scholtz GD (eds). Die Republiek van Suid-Afrika: Agtergrond, ontstaan en toekoms. (1966). Johannesburg: Voortrekkerpers.

Van Rensburg and Van Schoor MCE (eds). Ex Unitate Vires: Fifty golden years. (1960). Kroonstad: OVS Afrikaanse Pers.

Van Schoor AM. Die Nasionale Boek: Gewy aan 25 jaar van Nasionale bewind (1948-1973). (1973). Johannesburg: Edupress.

Van Schoor MCE and Van Rooyen JJ. Republieke en Republikeine. (1960). Cape Town: Nasionale Boekhandel.

Van Stade W. Kronkelpad van ‘n Volksregering: 1920-1994. (2018). Wikus van Stade.

Van Staden DP de L. Geesdrif, Geloof, en Volharding. (1977). Pretoria: Herstigte Nasionale Party.

Van Staden M. The Constitution and the Rule of Law: An introduction. (2019). Johannesburg: FMF Books.

Van Staden M. The Real Digital Divide: South Africa’s information and communication technologies policy. (2017). Johannesburg: FMF Books.

Van Wyk DJC (ed). Stemme uit die Verlede: Volkereverhoudings in Suid-Afrika. (1978, part 1). Pretoria: HAUM.

Van Wyk Louw NP. Liberale Nasionalisme: Gedagtes oor die nasionalisme, liberalisme, en tradisie vir Suid-Afrikaners met ‘n kulturele nadrup. (1958). Cape Town: Tafelberg.

Victor AHM. … En die Terugtrek van die Groot Trek. (1979). Brits: Langberg-Uitgewers.

Visser CG. OB: Traitors of Patriots? (1976). Johannesburg: Macmillan South Africa.

Vorhies F and Grant R. Liberty and Prosperity: Essays in limiting government and freeing enterprise in South Africa. (1990). Cape Town: Juta.

Vos JG. A Christian’s Introduction to Religions of the World. (1965). Grand Rapids: Baker Book House.

W

Walker O. K*****s Are Lively: Being some backstage impressions of the South African democracy. (1948). London: Victor Gollancz.

Williams WA. Die Sorg vir Ons Kinders en Jeugdiges. (1941). Bloemfontein: Nasionale Pers.

Williams WE. South Africa’s War Against Capitalism. (1989). Cape Town: Juta.

X

Y

Z